Witaj na PIT-40.pl

PIT 40 – jest to formularz wypełniany przez płatnika zaliczek pit. Wypełnia go np. pracodawca, za pracownika w związku z rocznym rozliczeniem podatku od dochodu. Podstawą jest art. 37 ust. 1 ustawy o pit.

Wypełniają go:

  • pracodawcy z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłku pieniężnego z ubezpieczenia społecznego wypłacanego przez zakłady pracy, w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej,
  • rolnicze spółdzielnie produkcyjne oraz inne spółdzielnie zajmujące się produkcją rolną od dokonywanych na rzecz członków spółdzielni lub ich domowników wypłat z tytułu dniówek obrachunkowych, udziału w dochodzie podzielnym spółdzielni, a także uzyskiwanych od spółdzielni przez te osoby zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
  • osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy - od wypłacanych przez nie emerytur i rent;
  • jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjne - od wypłacanych przez nie stypendiów;
  • areszty śledcze oraz zakłady karne - od należności za pracę przypadającej tymczasowo aresztowanym oraz skazanym;
  • centrum integracji społecznej - od wypłacanych świadczeń integracyjnych i motywacyjnej premii integracyjnej, przyznanych na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143, z późn. zm.),

Oświadczenie dla płatnika wykonującego rozliczenie od uprawnionego do rozliczenia złożyć trzeba przed dniem 10 stycznia roku następującego po roku podatkowym. Jeśli chcesz występować o rozliczenie twojego przychodu przez płatnika składek wypełnij i wyślij do niego pit 12.
Złożenie oświadczenia i sporządzenie pit-40 nie wyłącza prawa do złożenia odpowiedniego pit przez świadczeniodawcę.

PIT 40 przez Internet 

Pit 40 można złożyć online, jednak płatnik musi go wówczas podpisać za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego.